:: Rekrutacja - kurs sędziowski

Krok pierwszy

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu)

Uwaga! Osoby które nie wypełnią formularza zgłoszeniowego nie zostaną wpisane na stronę internetową PFNW

formularz zgłoszeniowy

Krok drugi

Wypełnienie i skompletowanie  dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich trenerowi
 w pierwszym dniu kursu.

·         podanie o przyjęcie na kurs


·         wypełniony kwestionariusz uczestnika kursu


·         Kopia legitymacji instruktorskiej Polskiej Federacji Nordic Walking (jeśli jest)


·    zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie (stwierdzające brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego) lub oświadczenie


·      kopia świadectwa dojrzałości / szkoły średniej / szkoły wyższej


·         2 fotografie legitymacyjne,o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm (w przypadku zdjęć w innym wymiarze nie ma możliwości wystawienia legitymacji)


·         oświadczenie dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania kursu


·         dowód wpłaty (wpłatę w wysokości 400 zł, należy uiścić min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na konto federacji)

UWAGA ! W tytule wpłaty KONIECZNIE podać termin i miejsce kursu, oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu !


·         osoby którą chcą otrzymać RACHUNEK wypełniają BLANKIET RACHUNKUDo pobrania


Uwaga!


Uczestnik kursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem
i wyżywieniem.

Ponadto zobowiązany jest posiadać: notes, długopis, ubiór sportowy umożliwiający wyjście w teren, stosowny do warunków pogodowych.
Decydując się na udział w kursie uczestnik zgadza się na uiszczanie składki członkowskiej w wysokości 20 zł na rok.